Эмнэлэг / их сургууль / судалгааны хүрээлэн

  • Эмнэлэг
  • их сургууль
  • судалгааны хүрээлэн

Ева Эмнэлзүйн туршилт явуулах төв

Ева Эмнэлзүйн туршилт явуулах төв нь олон улсын түвшиний эмнэл зүйн туршилт, дэд бүтэц, эмнэл зүйн сорилт, хамгаалалт, судлаачид, мэргэжлийн боловсрол, сургалт, судалгаа шинжилгээ, технологийн хөгжил, эмнэлзүйн практикт клиник туршилт явуулж бна.
Үүнээс гадна янз бүрийн эм, эмнэлгийн багаж хэрэгсэл,аюулгүй байдалд үнэлэлт өгөх, эрдэм шинжилгээний ажилтан, эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, захиргааны дэмжлэгтэйгээр хийгдэх олон нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилготой шинжлэх ухааны системтэй эмнэл зүйн судалгааг зорилгоо болгон ажиллаж байна.

레이어잡기용도

Ева Нэгдсэн Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Ева нэгдсэн анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн нь суурь судалгаа, эмнэл зүйн судалгаа органикийн нэгдсэн системээр дамжуулан Ева Их сургуулийн Эрүүл мэндийн төвийн эрүүл мэндийн технологийг эрс сайжруулах, эрүүлийг хамгаалах, аж vйлдвэржилт, глобал судалгааны төв болох хөгжлийн шатны чухал үүргийг гүйцэтгэж байна.
Хорт хавдар, тархины гажиг, хүнд эдгэршгүй өвчин, эмэгтэйчүүд, судасны өвчин, био анагаах болон инженерчлэл,эмнэлгийн зураглал зэрэг 6гол сал барт эрдэм шинжилгээний судалгаа хийн эмчилгээний ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар судлалын салбарт чиглэсэн судалгаа хийж эмчилгээний ча нарыг сайжруулснаар эмэгтэйчүүдийн хавдар судлалын эмнэлэгийн олон улсын өрсөлдөх чадварын нэг чухал хэсэг нь болж байна.